Etický kodex Viva Reality, s.r.o.

Etický kodex Viva Reality, s.r.o.


Jsme a chceme i nadále být realitka tak trochu jinak. Jste pro nás důležití. logo s claimem

Vyznáváme osobní přístup a férové jednání, a to jak vůči našim klientům, tak i od spolupracujících osob.

Naši osobní realitní makléři jsou školení nejen v legislativě a obchodních dovednostech, ale zejména v principech a zásadách férového jednání a obchodování.

Požadujeme, aby všechny spolupracují osoby poskytující služby klientům podepsaly na důkaz své osobní odpovědnosti Realitní kodex Viva Reality s.r.o. a též jej i dodržovaly.

 1. Etický Kodex VIVA Reality, s.r.o. (dále jen Kodex VIVA) stanovuje etické normy chování a jednání Realitních makléřů a ostatního personálu při nabídce služeb realitní kanceláře VIVA Reality, s.r.o. (dále jen VIVA) a s nimi spolupracujících institucí. Pokud se v tomto kodexu mluví o makléřích nebo realitních makléřích, je tím míněn veškerý personál realitní kanceláře.
 2. Principy etického Kodexu VIVA vycházejí ze základních norem etického a morálního chování, stejně jako norem právních a běžných obchodních zvyklostí a z manuálu realitního makléře VIVA.
 3. Dodržování Kodexu posiluje a chrání dobré firemní jméno, pověst, serióznost, důvěryhodnost a pomáhá vytvářet kvalitní image VIVA a jejích služeb.
 4. Realitní makléř vždy detailně a podrobně zná rozsah nabízených služeb VIVA a dokáže klientovi nabídnout nejvhodnější variantu těchto služeb
 5. Realitní makléř vždy hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
 6. Realitní makléř bere na vědomí, že svojí činností ovlivňuje nakládání s finančními prostředky a hodnotami klienta a že při své činnosti získává významné soukromé informace a informace o majetkových poměrech klientů a je zavázán přísně dodržovat povinnost mlčenlivosti o těchto skutečnostech a respektovat ochranu soukromí a obchodní tajemství a zákon na ochranu osobních údajů.
 7. Realitní makléř je povinen vždy respektovat pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí. Obchodní soutěž smí být vedena pouze čestnými a poctivými prostředky. Realitní makléř je povine se vyvarovat všeho, co by mohlo porušit důvěru klienta a vyvolat negativní dojem o službách VIVA.
 8. Realitní makléř nešíří zkreslené, nepravdivé, pomlouvačné a opovržlivé výroky o konkurenci. Pokud srovnává jejich služby, nepoužívá neúplné, zkreslené nebo z kontextu vytržené informace, ani nesrozumitelné pojmy, či pojmy nejednoznačné a zaměnitelné.
 9. Realitní makléř zásadně nesjednává obchody spekulativního nebo podvodného charakteru či obchody založené na zatajených či nepravdivých údajů klienta, pokud o nich ví nebo může vědět.
 10. Realitní makléř se chová spravedlivě a korektně ke všem klientům. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů pohlaví, rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 11. Realitní makléř vždy dodržuje přijatelný dress code, tedy vystupuje v oděvu kvalitním, čistém, bez vad a reprezentativním.
 12. Realitní makléř staví svou činnost na těchto hodnotách:
  • a) spokojenost a naplnění potřeb 
  • b) vstřícnost a korektnost
  • c) odpovědnost a sebereflexe
  • d) profesionalita
  • e) sounáležitost s VIVA
 13. Zájmy a potřeby klienta a jeho spokojenost jsou prvořadé. Pro získání klienta je možné používat pouze informace o vlastních nabízených službách a veřejně dostupné informace.
 14. Realitní makléř nikdy nevyvíjí nátlak, nenarušuje soukromí, neobtěžuje a nenapadá postoje klienta.
 15. Realitní makléř je zodpovědný za vlastní reklamní kampaně, které jsou vedeny pravdivě, bez prvků klamavé reklamy.
 16. Realitní makléř dodržuje mlčenlivost a respektuje obchodní tajemství, a to i po ukončení svého působení ve VIVA
 17. Realitní makléř nevyužívá informace a své postavení k osobnímu prospěchu či prospěchu třetích osob, k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod.
 18. Realitní makléř se vyvaruje situací, které vytvářejí konflikt jeho vlastních zájmů, zájmů klienta nebo zájmů VIVA
 19. Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle zásad VIVA
 20. Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
 21. Realitní makléř nepřekročí nikdy své kompetence plynoucí z pracovních popisů a činnosti a z pověření klienta.
 22. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
 23. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 24. Realitní makléř nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržel souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.  Realitní makléř při poskytování služeb VIVA vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.
 25. Realitní makléř je povinen se před zákazníkem i na veřejnosti zdržet kritického vyjadřování, jednání či chování, které může poškodit klienta nebo dobré jméno VIVA.
 26. Realitní makléř v osobním životě dbá, aby nejednal v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto Kodexem. Realitním makléřem může být pouze osoba bez záznamu v rejstříku trestů.
 27. Realitní makléř se v zájmu zvyšování svých profesních znalostí a dovedností soustavně vzdělává a prohlubuje svou odbornost.